ÅRSMÖTE

29.03.2021 kl. 09:32
Finlands svenska författareförening rf:s årsmöte hålls lördagen den 17 april kl. 14.

Årsmötesplatsen är Marski by Scandic, adress Mannerheimvägen 10, Helsingfors.

I och med Lagen om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar i syfte att begränsa spridningen av covid-19 epidemin är det möjligt att delta i årsmötet på ort och ställe, via ombud och via videokonferens.

Deltagande i årsmöte kan ske på ort och ställe. Det är att föredra att anmäla om sitt deltagande på förhand. Att inte ha anmält sig på förhand är dock inte ett hinder för deltagande i årsmötet på ort och ställe.

Medlem som önskar delta i årsmötet via ombud ska själv vara i kontakt med en medlem som ämnar delta i årsmötet. Från kansliet fås den fullmakt som ska fyllas i, undertecknas, och antingen sändas till kansliet eller ges med den medlem som representerar hen på mötet. Medlem som deltar i årsmötet kan ha högst en fullmakt.

Om du önskar delta i mötet via videokonferens vänligen meddela kansliet så får du instruktioner för hur detta sker i praktiken.

Årsmötet behandlar stadgeenliga ärenden i vilka ingår val av styrelseledamöter och revisor, fastställande av bokslut och budget, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen samt extra ärenden. För de som deltar i årsmötet på ort och ställe betalas vid behov reseersättning på upp till 80 euro (ej taxi).

Valberedningsutskottets förslag till årsmötet:

Styrelsen 2020-2021

Hannele Mikaela Taivassalo (ordf.)

Ann-Helen Attianese (ny)

Mia Franck

Kaj Korkea-aho

Carina Karlsson (omval)

Henrika Ringbom (omval)

Mårten Westö

suppleanterna

Christian Brandt (omval)

Henrik Jansson (omval)

Förstärkta styrelsen 2020-2021

Bodil Lindfors (omval)

Peter Mickwitz (ny)

Åsa Stenvall-Albjerg

Maria Turtschaninoff

 

ÅRSMÖTE 17.4.2021

Agenda

1. Mötets öppnande

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

3. Val av två protokolljusterare och två rösträknare för mötet

4. Konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet

5. Godkännande av agendan

6. Styrelsens årsberättelse över 2020

7. Presentation av bokslutet

8. Presentation av revisionsberättelsen

9. Beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet

10. Styrelsens verksamhetsplan för 2021

11. Beslut om anslutnings- och årsavgifternas storlek samt understödande medlems årsavgift

Föreslås oförändrade avgifter: anslutningsavgift 30 euro, årsavgift 130 euro, årsavgift för de understödande medlemmarna 20 euro i Finland respektive 200 kr i Sverige.

12. Budgeten för 2021

13. Val av styrelsemedlemmar och suppleanter

Valberedningsutskottets förslag till styrelse 2021-2022: Hannele Mikaela Taivassalo (ordf.), Ann-Helen Attianese (ny), Mia Franck, Kaj Korkea-aho, Carina Karlsson (omval), Henrika Ringbom (omval), Mårten Westö samt suppleanterna Christian Brandt (omval) och Henrik Jansson (omval).

14. Val av två ledamöter i förstärkta styrelsen

Valberedningsutskottets förslag till förstärkta styrelsen 2021-2022: Bodil Lindfors (omval), Peter Mickwitz (ny), Åsa Stenvall-Albjerg och Maria Turtschaninoff.

15. Val av en revisor, som bör vara CGR, och en revisorssuppleant

Föreslås revisionssamfundet Revico Grant Thornton Oy / Joakim Rehn, CGR.

16. Stadgeändring

Föreslås att vissa ändringar görs till FSFs stadgar. Ändringarna berör stadgarnas § 3, § 7, § 12 och § 13. Ändringarna har beretts av en arbetsgrupp som tillsatts i och med beslut av årsmötet 2020.

17. Valberedning

Föreslås att ett valberedningsutskott tillsätts för 2022.

18. Styrelsens förslag till ekonomiska riktlinjer för FSF

Föreslås att ekonomiska riktlinjer för FSF fastslås.

19. Beslut om ordförandes och styrelsemedlemmarnas mötesarvoden samt ordförandes månadsarvode

Styrelsen föreslår för årsmötet att åt styrelsemedlem betalas 150 euro och åt mötesordförande 250 euro för ordinarie styrelsemöte. Dubbelt mötesarvode betalas åt mötesdeltagarna då mötet går över 3 h.

Styrelsen föreslår för årsmötet att ordförandes månadsarvode ökas med 20 % till 1.732,80 euro.

20. Mötets avslutande