Finlands svenska författareförening (FSF) tillvaratar medlemmarnas ideella samt allmänna och gemensamma ekonomiska intressen och bevakar deras författarrätt. Föreningen grundades 1919 och har idag 185 medlemmar. Medlemmar i föreningen är professionella skönlitterära författare som skriver på svenska i Finland.

Föreningen har ett kansli som finns i Helsingfors. På kansliet jobbar en verksamhetsledare och en jurist.

Finlands svenska författareförenings huvudsakliga uppgift är att bevaka författarnas fackliga intressen. Den upphovsrättsliga lagstiftningen, förlagskontraktet och biblioteksstipendierna är exempel på frågor som föreningen aktivt har drivit. FSF företräder medlemskåren vid avtalsförhandlingar med Undervisnings- och kulturministeriet, förläggare och andra avtalsparter samt avger förslag och utlåtanden i fackliga, kulturpolitiska och litterära frågor.

Vem kan bli medlem? 

Till ordinarie medlem i föreningen kan väljas finlandssvensk författare som offentliggjort minst två originalverk av skönlitterär kvalitet på svenska. Till ordinarie medlem kan också upptas person som på annat sätt gjort en betydande insats för den finlandssvenska litteraturen. Ansökan om medlemskap behandlas av styrelsen. Ansökan görs på en blankett som fås från kansliet.