Verksamhet

Finlands svenska författareförenings huvudsakliga uppgift är att bevaka författarnas fackliga intressen. Den upphovsrättsliga lagstiftningen, förlagskontraktet och biblioteksstipendierna är exempel på frågor som föreningen aktivt har drivit. FSF företräder medlemskåren vid avtalsförhandlingar med Undervisnings- och kulturministeriet, förläggare och andra avtalsparter samt avger förslag och utlåtanden i fackliga, kulturpolitiska och litterära frågor.


Samarbete

FSF har ett nära samarbete med Suomen Kirjalijaliitto, Finlands facklitterära författare rf, Finlands översättar- och tolkförbund, Forum Artis, Sanasto, Kopiosto, Läscentrum och FILI.

Nordiskt och internationellt
FSF är medlem i Nordiska författar- och översättarrådet, European Writers’ Council, Baltic Writers’ Council, International Authors Forum, Skandinaviska Föreningens Konstnärshus i Rom och Villa Karos vänner.


Stadgar

STADGAR FÖR FINLANDS SVENSKA FÖRFATTAREFÖRENING RF
grundad 1919

Godkända av Patent- och registerstyrelsen 11.6.2021

§ 1

Föreningens namn är Finlands svenska författareförening och dess hemort är Helsingfors.

§ 2

Föreningens syfte är att tillvarata medlemmarnas ideella samt allmänna och gemensamma ekonomiska intressen och bevaka deras författarrätt. Föreningen arbetar också för att främja den finlandssvenska litteraturen.

Föreningen företräder medlemskåren vid avtalsförhandlingar med statsmakten, radio- och televisionsbolag, förläggare och andra avtalsparter samt avger förslag och utlåtanden i fackliga och litterära frågor. 

För att stöda sin verksamhet kan föreningen ta emot donationer och testamenten samt äga för sin verksamhet nödvändig fast egendom.

Föreningen kan utge litterära publikationer och inspelningar.

§ 3

Till ordinarie medlem i föreningen kan väljas finlandssvensk författare som offentliggjort minst två originalverk av skönlitterär kvalitet på svenska. Till ordinarie medlem kan också upptas person som på annat sätt gjort en betydande insats för den finlandssvenska litteraturen.

Föreningen kan ha enskilda personer som understödande medlemmar.

§ 4

Medlemskap beviljas av styrelsen efter skriftlig ansökan. Om ansökan avslås kan skriftligt besvär inlämnas till styrelsen som bör behandla frågan på nytt.

Ordinarie medlemskap träder i kraft sedan anslutningsavgiften erlagts.

Medlem kan i varje angelägenhet som är av allmänt intresse för författarna eller litteraturen, eller som berör medlemmens egna intressen som författare, vända sig till föreningens styrelse som bör behandla ärendet. Hänvändelsen bör ske skriftligt och innehålla uppgifter som belyser frågan.

Medlem utträder ur föreningen genom skriftlig anmälan till styrelsen eller dess ordförande eller genom anmälan vid föreningens möte.

Föreningen kan utesluta medlem som uppenbart motarbetar eller på annat sätt skadar den. Förslag till uteslutning jämte motivering framläggs av styrelsen vid föreningsmöte där ifrågavarande medlem har rätt att uttala sig. Beslut om uteslutning fattas vid sluten omröstning med minst tre fjärdedels majoritet.

Medlem som trots två påminnelser lämnat sin medlemsavgift obetald i över ett år anses ha utträtt ur föreningen.

§ 5

Person som förtjänstfullt verkat för föreningens syften kan utses till hedersmedlem.  Val av hedersmedlem sker vid föreningsmöte på förslag av styrelsen. För att förslaget skall godkännas krävs fyra femtedels majoritet.

§ 6

Årsmötet beslutar om anslutningsavgiftens och årsavgiftens storlek för ordinarie medlemmar samt om understödande medlems årsavgift.

Hedersmedlem erlägger ingen avgift.

Anslutningsavgifterna tillförs Författareföreningens minnesfond. Föreningen och utomstående kan göra inbetalningar till fonden. Ur fondens avkastning kan på förslag av föreningens förstärkta styrelse understöd utbetalas åt sjuka eller nödlidande författare.

Medlem som i minst 30 år i följd tillhört föreningen erlägger ingen avgift från och med det år medlemmen fyller 65 år.

§ 7

Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen som utses vid årsmötet. Till styrelsen hör en ordförande, särskilt vald för två år, och sex andra ordinarie medlemmar, valda för två år. För halva antalet medlemmar utlöper mandattiden årligen. Till styrelsen hör ytterligare två suppleanter valda för ett år.

Styrelsemedlem kan återväljas för högst två tvåårsperioder och på nytt väljas efter två år. Mandatperioden för en person kan bli högst tre år som suppleant plus högst sex år som ordinarie styrelsemedlem, varefter en paus på två år måste hållas innan den kan bli invald på nytt.

Suppleant kallas till styrelsens sammanträden och deltar i arbetet, men har rösträtt endast som ersättare för frånvarande ordinarie styrelsemedlem.

Styrelsen väljer inom sig en eller två vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare, verksamhetsledare, skattmästare och övriga funktionärer.

Styrelsen kan inom eller utom sig utse beredande utskott. Ett ekonomiutskott som består av minst fyra medlemmar skall alltid utses. Mandatperioden för en medlem i ekonomiutskottet är två år. För halva antalet medlemmar utlöper mandattiden årligen. Mandatperioden för en person kan bli högst sex år varefter en paus på två år måste hållas innan den kan bli invald på nytt. Styrelsens ordförande är medlem av ekonomiutskottet.

Styrelsen är beslutför när minst fyra medlemmar, ordförande eller vice ordförande medräknad, är närvarande vid utlyst sammanträde.  Vid omröstning fattas beslut med enkel majoritet. Vid lika röstetal i sluten omröstning bestäms utgången genom lottning. Vid lika röstetal i öppen omröstning avgör mötesordförandes röst, dock inte i frågor som gäller val, där lotten avgör.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller, då ordförande har förhinder, på kallelse av vice ordförande eller då minst fyra styrelsemedlemmar så kräver.

§ 8

Årsmötet utser en förstärkt styrelse, som utom ordinarie styrelsen omfattar fyra medlemmar, valda på två år. Mandatet utgår årligen för hälften av dem. Medlem i förstärkta styrelsen kan återväljas för högst två tvåårsperioder och på nytt väljas efter två år.

Förstärkta styrelsen beslutar och gör rekommendationer om pris, stipendier och understöd och kan även sammankallas för att behandla frågor av särskild betydelse för föreningen och medlemskåren.

Förstärkta styrelsen är beslutför när minst sex medlemmar är närvarande vid möte. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal i sluten omröstning bestäms utgången genom lottning. Vid lika röstetal i öppen omröstning avgör mötesordförandes röst, dock inte i frågor som gäller val där lotten avgör.

§ 9

Föreningens namn tecknas av ordförande och vice ordförande tillsammans eller av någon av dem tillsammans med verksamhetsledaren eller en av styrelsen befullmäktigad representant.

§ 10

Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår.

Bokslutet och nödvändiga handlingar samt styrelsens årsberättelse överlämnas till revisorerna senast två veckor före årsmötet. Revisorerna, som är valda för kalenderåret, skall ge sitt skriftliga utlåtande till styrelsen senast en vecka före årsmötet.

§ 11

Årsmötet äger rum före utgången av april månad.

Styrelsen kallar samman föreningens möten. Extra möte sammankallas vid behov eller då föreningens möte så beslutar eller då minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligt kräver det hos styrelsen för ett särskilt angivet ärende.

Kallelse till möte sker senast sju dagar före mötet med skriftlig kallelse som skickas till varje medlem.

§ 12

Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:

1.  Mötet öppnas.

2. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare.

3.  Mötets laglighet och beslutsförhet konstateras.

4.  Föredragningslistan för mötet godkänns.

5.  Styrelsens berättelse över föreningens verksamhet under föregående kalenderår.

6.  Bokslutet.

7.  Revisionsberättelsen.

8.  Beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet.

9.  Styrelsens verksamhetsplan och budget.

10. Anslutnings- och årsavgifternas storlek samt understödande medlems årsavgift.

11. Fastställande av styrelsens och ordförandes arvoden.

12. Val av styrelsens ordförande vartannat år.

13. Val av övriga ordinarie styrelsemedlemmar i stället för dem som är i tur att avgå och val av suppleanter i styrelsen.

14. Val av medlemmar i förstärkta styrelsen.

15. Val av en revisor, som bör vara CGR, och en revisorssuppleant.

Andra ärenden än ovan nämnda kan upptas vid årsmöte på styrelsens förslag eller om någon av föreningens medlemmar minst fjorton dagar före årsmötet inlämnat skriftlig framställning till styrelsen. Dessa ärenden bör ingå i kallelsen.

§ 13

Vid föreningens möte har varje röstberättigad ordinarie medlem och hedersmedlem en röst. Genom beslut av styrelsen kan deltagande i föreningens möten möjliggöras på distans eller med fullmakt, vilket i så fall bör framgå av kallelsen.

Föreningens beslut fattas med enkel majoritet om ej annorlunda stadgas.

Val av ordförande, övriga ordinarie styrelsemedlemmar, suppleanter och medlemmar i förstärkta styrelsen sker med slutna sedlar. Sluten omröstning äger rum även vid val av hedersmedlem och vid uteslutning av medlem.

I övrigt sker omröstning öppet om inte medlem begär omröstning med slutna sedlar.

Vid lika röstetal i sluten omröstning bestäms utgången genom lottning. Vid lika röstetal i öppen omröstning avgör mötesordförandes röst, dock inte i frågor som gäller val, där lotten avgör.

Ärende som första gången behandlas vid föreningsmöte skall bordläggas till nytt möte om minst en femtedel av de närvarande yrkar på det. För förnyad bordläggning krävs enkel majoritet.

§ 14

Förslag till ändring av föreningens stadgar behandlas av styrelsen som efter beslut överlämnar ärendet till föreningsmöte. För att ändring skall godkännas bör den omfattas av minst tre fjärdedelar av de på mötet avgivna rösterna.

§ 15

För upplösning av föreningen krävs att beslutet omfattas av minst tre fjärdedelar av de avgivna rösterna vid två på varandra följande föreningsmöten. Mötena äger rum med minst två månaders mellanrum.

Vid upplösning av föreningen tillfaller dess egendom och tillgångar annan finlandssvensk registrerad förening eller stiftelse som verkar för liknande ändamål som föreningen. Beslut i saken fattas på föreningens sista möte.